Jesteś w: PIAP > Szybkie linki > MŁODZI INNOWACYJNI 2016

MŁODZI INNOWACYJNI 2016

 

VIII Ogólnopolski Konkurs    Młodzi Innowacyjni 2016

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
ogłasza konkurs na
najlepsze prace doktorskie i dyplomowe
inżynierskie oraz magisterskie w dziedzinach
Automatyka · Robotyka · Pomiary

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie.

2. Ocenie konkursowej zostaną poddane walory poznawcze, naukowe a także możliwość praktycznego wdrożenia otrzymanych wyników prac dyplomowych: inżynierskich, magisterskich i doktorskich w dziedzinach Automatyka · Robotyka · Pomiary.

3. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:

 • prace doktorskie,
 • prace inżynierskie,
 • prace magisterskie,

4. Zakres tematyczny

 • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów
 • robotyka
 • metrologia i systemy pomiarowe
 • czujniki i przetworniki pomiarowe
 • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

5. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski.

6. Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, inżynierskie lub magisterskie obronione po 1 stycznia 2014 r.

7. Praca zgłoszona do konkursu musi być napisana w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

8. Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@piap.pl do dnia 16 lutego 2016 r.:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy do konkursu – wzór na stronie internetowej http://www.piap.pl/Szybkie-linki/MLODZI-INNOWACYJNI-2016 wraz ze streszczeniem pracy (o objętości 1 strony), w którym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy
 2. opinię jednej z osób: promotora pracy/opiekuna pracy/recenzenta pracy/dziekana wydziału/prodziekana wydziału/opiekuna kierunku – przykładowy formularz można pobrać ze strony www.piap.pl
 3. egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (zalecany dokument w formacie PDF)
 4. prezentację multimedialną (do 20 slajdów) w wersji elektronicznej (zalecany format PDF).

  Uwaga – wersje papierowe dokumentów wymienionych w punktach a) oraz b) należy dodatkowo przesłać z dopiskiem „Konkurs prac” na adres organizatorów konkursu:

               Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

               Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

 1. Przesłana praca nie może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Autorzy wybranych prac konkursowych będą mogli zaprezentować je w formie konferencyjnych prezentacji w dniu 3 marca 2016 r. podczas XX Konferencji Naukowo-Dydaktycznej AUTOMATION 2016w Warszawie.
 3. Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta na podstawie wyników tajnego głosowania członków komisji konkursowej.
 4. Dla Autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody w każdej z wymienionych kategorii.
 5. Nagrody mogą być przyznane za opracowania indywidualne, jak również za prace zespołowe. Przy pracach zespołowych zakłada się równy procentowy podział nagród finansowych.
 6. Organizatorzy zastrzegają możliwość innego podziału nagród.
 7. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej podczas XX Konferencji Naukowo-Dydaktycznej AUTOMATION 2016 (w dniu 3 marca 2016 r.).
 8. Nagrody finansowe zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, tytułu i streszczenia pracy oraz nazwy uczelni i wydziału bądź innej jednostki naukowo-badawczej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. W sytuacjach nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 11. Od decyzji Organizatora konkursu nie przysługuje odwołanie.

 

Patronat

-         Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk

-         Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk

-         Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

-         Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Kwartalnik naukowo-techniczny PAR Pomiary Automatyka Robotyka – patronat medialny.

 

Skład komisji konkursowej:

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk – Instytut Badań Systemowych PAN
doc. dr inż. Stanisław Kaczanowski – z-ca dyrektora ds. badawczo-rozwojowych PIAP
dr inż. Małgorzata Kaliczyńska – redakcja kwartalnika PAR (sekretarz komisji konkursowej)
prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski – Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
prof. dr inż. Tadeusz Missala – PIAP
prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski – Instytut Badań Systemowych PAN
prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Olszewski – Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Trojnacki - PIAP
prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki – przewodniczący Komitetu Pomiarów POLSPAR
prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Zieliński – Komitet Automatyki i Robotyki PAN

MI2016 MI2016 (232,74 kB)
Opinia2016 Opinia2016 (161,50 kB)
Regulamin2016 Regulamin2016 (52,50 kB)